CONTINGUTS BÀSICSMATEMÀTIQUES
1r. TRIMESTRE
2n. TRIMESTRE
3r. TRIMESTRE
PROCESSOS MATEMÀTICS
* Investigació de la resolució de problemes de la vida quotidiana manipulant els objectes.
* Resolució de problemes donats emprant les dades adequades per a la seva resolució.
* Utilització dels mitjans tecnològics (calculadora, ordinador...).
* Investigació de la resolució de problemes de la vida quotidiana manipulant els objectes.
* Resolució de problemes donats emprant les dades adequades per a la seva resolució.
* Utilització dels mitjans tecnològics (calculadora, ordinador...).
* Investigació de la resolució de problemes de la vida quotidiana manipulant els objectes.
* Resolució de problemes donats emprant les dades adequades per a la seva resolució.
* Utilització dels mitjans tecnològics (calculadora, ordinador...).
NOMBRES
* Nombres naturals de 7 a 8 xifres (lectura, nom, grafia i descomposició)
* Divisió amb naturals ( 1 i 2 xifres)
* Aproximació dels naturals a la unitat miler i desena de miler.
* Sèries numèriques.
*Estimació de resultats.
* Ús de la calculadora i NNTT
* Nombres ordinals
*Sumar restar fraccions amb igual denominador.
*Fraccions equivalents. Comparació de fraccions (mateix numerador i denominador).
* Nombres mixtes.
* Nombres decimals (dècima, centèsima i mil·lèsima, càlcul + - x).
* Estimació de resultats.
* Ús de la calculadora i NNTT
*Correspondència entre percentatges, fraccions senzilles i decimals.
* Percentatges i proporcionalitat.
* Nombres enters ( introducció)
*Nombres romans.
*Primers múltiples.
* Estimació de resultats.
*  Ús de la calculadora i NNTT
SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
* Longitud, massa i volum (receptes).
* Expressió en forma simple de capacitats (longitud).
* Estimar mesures i triar l’opció més adequada per mesurar un objecte.
* Sumar i restar mesures.
* Explicació i raonament oral i/o escrit del procés seguit per resoldre estratègies.
* Introducció a les unitats de mesura del temps i relació entre aquests.
* Lectura del temps, hores, dies, mesos, anys, semestres, trimestres i biennis.
* Càlcul amb mesures temporals.
*Moneda (euros) i bitllets. Longitud, massa i volum (receptes).
* Expressió en forma simple de capacitats (massa).
* Càlcul amb mesures temporals.
* Introducció de les equivalències entre hores, minuts i segons.
* Introducció mesures d’angles.
* Longitud, massa i volum (receptes).
* Expressió en forma simple de capacitats (volum).
* Moneda (euros) i bitllets.
GEOMETRIA

*  Figures planes i espacials ( vèrtexs i costats)
* Classificació de les figures geomètriques ( piràmide, polígons,...)
* Poliedres i cossos rodons.
* Perímetre i àrea.
* Circumferència i elements (diàmetre, radi, corda, arc, tangent, sector circular)
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT
*Recollida de dades i anàlisi.
* Elaboració i interpretació de gràfics.
*Recollida de dades i anàlisi.
* Elaboració i interpretació de gràfics.
*Recollida de dades i anàlisi.
* Elaboració i interpretació de gràfics.LL. CATALANA
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

GRAMÀTICA- ORTOGRAFIA
 • Ortografia (ús majúscula, apòstrof- contracció, introducció accentuació- guió- partició paraules)
 • Gramàtica (llengües d’Espanya, substantiu ( totes categories); determinants: article, demostratius, possessius, numerals-indefinits)
 • Ortografia (s-ss-z-ç; l·l, tj/tg/j/g)
 • Gramàtica ( verb: conjugacions)
 • Ortografia (subjecte-predicat)
 • Gramàtica ( signes tanquen oracions, tipus d’oracions)


LL. CASTELLANA
1r trimestre
2º trimestre
3r trimestre
CONOCIMIENTO DE LA LLENGUAGRAMÀTICA-ORTOGRAFIA
 • Ortografía ( mayúsculas; c-qu, z-c; g-gu-gü; j-g; r-rr; acentuación, diptongos y triptongos)
 • Gramática ( la comunicación, el lenguaje y las lenguas, sustantivos, determinantes: el articulo, demostrativos y posesivos)
 • Ortografía ( acentuación hiatos, palabras terminadas en y, palabras con b o v ante consonante, palabras con cc, el guión )
 • Gramática ( numerales e indefinidos; adjetivo; grupo nominal, pronombre personal; verbo: raíz y desinencia)
 • Ortografía ( Palabras con z o d final, palabras con h intercalada, signos de puntuación ( ?!,:;...) otros signos de puntuación)
 • Gramática ( verbo: número y persona, tiempos verbales, adverbio, otras clases de palabras, oración, texto)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada